Error
  • JUser: :_load: No se ha podido cargar al usuario con 'ID': 2219073

Zaproszenia œlubne s¹ pierwszym sk³adnikiem, z którym goœcie weselni maj¹ stycznoœæ. Warto dopilnowaæ, aby zrobi³y one jak najlepsze wra¿enie i komponowa³y siê z pozosta³ymi elementami. Winietki na œlub czy te¿ zawieszki na alkohol musz¹ wspó³graæ z pozosta³ymi papierniczymi szczegó³ami, tworz¹cymi niepowtarzaln¹ ca³oœæ. Plany sto³ów, jakie bêd¹ ustawione przy wejœciu na salê weseln¹ musz¹ byæ czytelne i przygotowane najlepiej w takim samym stylu, co winietki œlubne czy zaproszenia na œlub. Nie od dziœ wiadomo, ¿e detale maj¹ kluczowe znaczenie dla wra¿enia ogólnego. Ponadto nasz sklep oferuje inne ozdobne wyroby papiernicze, jak chocia¿by kartki œwi¹teczne, które przypadn¹ do gustu nawet najbardziej wymagaj¹cym odbiorcom. bella-arte

Informacion de contacto

 
TEL.  988 471 969
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
 

C/San Francico nº25
32400 Ribadavia

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Estamos en Facebook
Siguenos en Twitter