Error
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 2219073

Zaproszenia œlubne s¹ pierwszym sk³adnikiem, z którym goœcie weselni maj¹ stycznoœæ. Warto dopilnowaæ, aby zrobi³y one jak najlepsze wra¿enie i komponowa³y siê z pozosta³ymi elementami. Winietki na œlub czy te¿ zawieszki na alkohol musz¹ wspó³graæ z pozosta³ymi papierniczymi szczegó³ami, tworz¹cymi niepowtarzaln¹ ca³oœæ. Plany sto³ów, jakie bêd¹ ustawione przy wejœciu na salê weseln¹ musz¹ byæ czytelne i przygotowane najlepiej w takim samym stylu, co winietki œlubne czy zaproszenia na œlub. Nie od dziœ wiadomo, ¿e detale maj¹ kluczowe znaczenie dla wra¿enia ogólnego. Ponadto nasz sklep oferuje inne ozdobne wyroby papiernicze, jak chocia¿by kartki œwi¹teczne, które przypadn¹ do gustu nawet najbardziej wymagaj¹cym odbiorcom. bella-arte

Informacion de contacto

 
TEL.  988 471 969
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

C/San Francico nº25
32400 Ribadavia

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Estamos en Facebook
Siguenos en Twitter